Beräkningsmetodik i detalj

Här beskriver vi den beräkningsmetodik som använts i beräkningen nedan och i Ei:s rapport Utvärdering av kostnader och nyttor av smarta elnät (Ei R2021:06).

Beräkningen utgår från ett underlag av förbrukningsuppgifter med timupplösning från år 2015 för småhus med eluppvärmning, hämtade från ett medelstort elnätsföretag i elområde 3 (SE3). Då kunderna i urvalet hade en lägre förbrukning än det svenska genomsnittet för kunder i denna kategori sorterades kunder med en årsförbrukning under 20 000 kWh bort för att skapa en mer representativ förbrukningsprofil för året.

Därefter användes resterande kunders medianförbrukning i varje timme för att bygga den förbrukningsprofil som används i beräkningen.

Kostnadsbesparingen har beräknats utifrån antagandet att kunden byter från ett rörligt avtal till timprisavtal och kan styra elanvändningen tre timmar framåt och bakåt i tiden utan negativ inverkan på komforten.

För samtliga timmar med ett spotpris över spotprisets dygnsmedelvärde minskas elanvändningen i den syntetiska förbrukningsprofilen med 30 procent.

Detta kompenseras med motsvarande ökning tre timmar tidigare eller senare, beroende på tid på dygnet (en förbrukningsminskning innan klockan 13.00 medför en tidigareläggning av kompensationen och tvärt om).

I beräkningen har vi valt att använda:

Spotpriser från Nord Pool för elområde 4 (SE4) för perioderna 2021, 2022 respektive 2023.

Förbrukningsdata veckodagkorrigerades mot spotpriset för att säkerställa att förbrukningen 2015 och spotpriserna 2021, 2022 och 2023 representerade samma veckodagar. Den slutliga årsförbrukningen för den förbrukningsprofil som användes i beräkningen landade på drygt 20 000 kWh .

Elhandelsföretagets påslag för de olika avtalen utgick från data som elhandelsföretagen inrapporterat till Elpriskollen. Tabell 1 sammanfattar de priser som ligger till grund för beräkningen samt utfallet.

Elpriser och beräkningsresultat 2021

Pris, påslag, förbrukning och årskostnad

Flexibel kund med timprisavtal

Icke-flexibel kund med timprisavtal

Icke-flexibel kund med rörligt avtal

Elpris

Timspotpriset i SE4

Timspotpriset i SE4

Månadsspotpriset varje månad i SE4

Påslag inkl. moms

5,01 öre/kWh¹

5,01 öre/kWh¹

13,30 öre/kWh¹

Årsförbrukning

23 328 kWh

23 328 kWh

23 328 kWh

Total årskostnad

24 290 kr

26 081 kr

27 513 kr

¹Den exakta årsförbrukningen skiljer sig något åt på grund av veckodagskorrigeringen. Årsförbrukningen 2021 var 23 328 kWh, 2022 var den 23 478 kWh och 2023 var den 23 146 kWh.

Elpriser och beräkningsresultat för 2022

Pris, påslag, förbrukning och årskostnad

Flexibel kund med timprisavtal

Icke-flexibel kund med timprisavtal

Icke-flexibel kund med rörligt avtal

Elpris

Timspotpriset i SE4

Timspotpriset i SE4

Månadsspotpriset varje månad i SE4

Påslag inkl. moms

6,19 öre/kWh¹

6,19 öre/kWh¹

22,33 öre/kWh²

Årsförbrukning

23 478 kWh

23 478 kWh

23 478 kWh

Total årskostnad

47 757 kr

44 239 kr

49 732 kr


Elpriser och beräkningsresultat för 2023

Pris, påslag, förbrukning och årskostnad

Flexibel kund med timprisavtal

Icke-flexibel kund med timprisavtal

Icke-flexibel kund med rörligt avtal

Elpris

Timspotpriset i SE4

Timspotpriset i SE4

Månadsspotpriset varje månad i SE4

Påslag inkl. moms

8,19 öre/kWh¹

8,19 öre/kWh¹

22,93 öre/kWh²

Årsförbrukning

23 146 kWh

23 146 kWh

23 146 kWh

Total årskostnad

24 456 kr

28 690 kr

26 007 kr

¹Påslaget är beräknat utifrån de prisuppgifter för elhandlare i SE4 som lämnats till Elpriskollen. Påslaget för varje timprisavtal har använts till månadsmedelvärden som sedan utgjort grund för årsmedelvärden. Påslaget per kWh har beräknats enligt ((fast årsavgift i öre utslaget per kWh + fast påslag + rörligt påslag)+ 25 procent moms). På grund av databortfall 2021 användes endast fyra av årets månader till denna beräkning. För 2022 och 2023 användes alla årets månader.

²Påslaget är beräknat som medelvärdet av skillnaden mellan genomsnittet av alla inrapporterade priser för rörliga elavtal för villor i SE4 (se historiska jämförpriser på avtal - elhandel Länk till annan webbplats.) och månadsmedelvärdet av spotpriset (+ 25 procent moms). Utifrån detta har ett årsmedelvärde beräknats.